Powstanie Fundacji

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu ustanowiona została przez Romualdę Uznańską Masior w dniu 2 marca 2004r. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o Ustawę o fundacjach z dnia 6 Kwietnia 1984 r., oraz Statut.

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.
  2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
  3. Fundacja używa pieczęci z napisem: “FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU” oraz –>logo<–
  4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja realizuje cele poprzez:

  1. Tworzenie programów stypendialnych dla niezamożnych, uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  2. Udzielanie wsparcia materialnego uczniom w celu wyrównania szans edukacyjnych i promowania talentów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego.
  3. Fundowanie nagród w konkursach i festiwalach związanych z kultywowaniem tradycji wywodzących sie z terenów kresów wschodnich.
  4. Organizowanie wystaw, konferencji i seminariów poświęconych twórczości artystycznej i literackiej Jerzego Masiora.
  5. Fundowanie i wręczanie corocznej nagrody im. Dra Jerzego Masiora dla młodych osób za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym.
  6. Inspirowanie i organizowanie ruchu młodzieży wokół celów Fundacji.
  7. Udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych Fundacji i Stowarzyszeń.
  8. Udzielanie wsparcia innym inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów zbieżnych (określanych w statucie) w kwocie do 20% rocznego budżetu Fundacji.

Działalność OPP:

a). działalność statutowa nieodpłatna

Działalność charytatywna – Wspomaganie materialnie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie uczniów  z niezamożnych środowisk (m/in przez organizowanie koncertów w wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, umożliwianie wyjazdu i udziału w konkursach wykonawczych, zakup pomocy naukowych i akcesoriów muzycznych)

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury–Organizowanie  koncertów w wirydarzu oraz koncertu galowego połączonego z wręczeniem nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Promocja i organizacja wolontariatu – Inspirowanie i organizowanie współpracy z młodzieżą  w szczególności (angażowanie  młodzieży w ramach wolontariatu.

b). działalność statutowa odpłatna:

Organizowanie wystaw i wieczorów poetycko muzycznych  w oparciu o twórczość artystyczną (patrona Fundacji i innych twórców) podtrzymującą tradycje narodowe, polskość oraz kulturę kresów wschodnich

Organizowanie nagrań dźwiękowych, reportaży telewizyjnych i radiowych w oparciu o realizowane działania statutowe w celu upowszechniania kultury i poszerzenia liczby odbiorców sztuki

Fundacja dba o dobre imię Fundatora, oraz bezterminowo zajmuje się utrzymaniem grobu Patrona Fundacji – Jerzego Masiora.

Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


Nadzór

Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wewnętrznym organem nadzoru Fundacji jest Komisja Rewizyjna


Prawa darczyńców

  • Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do księgi Dobroczyńców Fundacji.
  • Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada corocznie przyznaje dyplomy honorowe lub medale pamiątkowe.
  • Wzór medalu zatwierdza Rada Fundacji.

DO POBRANIA

STATUT FUNDACJI IM. DRA JERZEGO MASIORA

 

Sprawozdania

Finansowe

Merytoryczne

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji publikowane są na portalu sprawozdawczym

Narodowego Instytutu Wolności  https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

oraz (do wglądu) w biurze Fundacji w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 25 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 19.00.