Rada

Rada Fundacji

Skład rady Fundacji im. Dra Jerzego Masiora na lata 2017-2021 5. kadencja:

Przewodniczący: Jakub Bulzak

Wiceprzewodniczący: Andrzej Mysłakowski

Justyna Jajko

Jan Kożuch

Wiesław Słyś

Wojciech Szpineter

Janusz Stettner

Julia Kaczmarczyk

Jan Puchała

 

1. Członkowie Rady wybierani są spośród założycieli oraz osób zasłużonych dla Fundacji, którzy swą ofiarnością przyczynili się wzrostu prestiżu Fundacji lub do pomnożenia majątku Fundacji.

2. Skład Rady wynosi 6 – 10 osób.

3. Pracami Rady Fundacji kieruje wybrany przez nią Przewodniczący i jego zastępca.

4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata i rozpoczyna się z dniem 1-go stycznia z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji a upływa 31 grudnia trzeciego pełnego roku.

5. Decyzje i uchwały Organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY

1. Rada Fundacji jest Organem opiniodawczym Fundacji.

2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

•ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji
•opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji
•wybór członków Zarządu,
•ocena sprawozdań zarządu z działalności Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
•wybór członków Komisji Rewizyjnej Fundacji.

3. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących działania Fundacji.

4. Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków rady Fundacji. Zebrania Rady Fundacji winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

Członkowie Rady Fundacji pełnią swą funkcję honorowo.