Zarząd

Zarząd Fundacji

Skład zarządu Fundacji im. Dra Jerzego Masiora na lata 2017-2021:

Prezes - Józef Kaczmarczyk
  Prezes: Józef Kaczmarczyk

 

 

 

 

Wiceprezes - Wiesława Badyta-Mysłakowska

 

  I Wiceprezes: Wiesława Badyda-Mysłakowska

 

 

 

II Wiceprezes: Andrzej Pancerz

 

Członek zarządu - Mikołaj Kaczmarczyk

 

Członek zarządu: Mikołaj Kaczmarczyk

 

 

 

  1. Zarząd Fundacji składa się z 4 członków.
  2. Kadencja działalności Zarządu wynosi 5 lat, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się w dniu zarejestrowania, a upływa z dniem 31 grudnia piątego pełnego roku kalendarzowego.
  3. Wybór Zarządu i Rady Fundacji pierwszej kadencji dokonuje Fundator.
  4. Zarząd Fundacji ze swego grona wybiera przewodniczącego (prezesa) oraz dwóch zastępców.
  5. Zarząd konstytuuje sie na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
  6. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, skład Zarządu może być uzupełniony na wniosek pozostałych członków Zarządu.
  7. Powołanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż 30 listopada roku kończącego kadencję poprzedniego Zarządu.

 

ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

1. Kierowanie bieżącą działalności Fundacji.

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów postronnych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą.

3. Wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

4. Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

5. Sprawozdanie ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za rok bieżący i za cały okres kadencji winno zostać przedłożone Komisji Rewizyjnej później niż do 30 listopada ostatniego roku kadencji.

6. Załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych innym organom Fundacji.

7. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

8. Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje przewodniczący i członek Zarządu, względnie dwóch członków Zarządu.

9. Powoływanie pełnomocników Zarządu dla realizacji określonych zadań.

10. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji.

11. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji z funkcją członka Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej.